Referat af bestyrelsesmøde i Kalundborg Golfklub den 6. november 2018 kl. 19.00 i klubhuset.

Tilstede var:

Kim Bjørn, Hans Peter Sørensen, Lars Sloth, Steen Thorsen, Karin Holm, Morten Holmelin, Sven Gabe, Max Anthoni, Thomas Andersen og Vini Lindhardt

Ad. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Ad. Pkt. 2. Godkendelse af grundlaget for annoncering af forpagtning af cafeen.

Materialet var tidligere udsendt til bestyrelsen. Dette blev godkendt og forpagtningen annonceres.

Vini og Thomas behandler indkomne henvendelser og udvælger kandidater til bestyrelsens endelige godkendelse.

Ad. Pkt. 3. Status for økonomi ultimo oktober 2018.

Ingen ændring i udviklingen. Stadig positiv kassekredit. Indtægterne forventes fortsat ved udgangen af året at være mindre end budgetlagt. Årets overskud forventes at blive mindre end planlagt, ca. 100.000 kr.

Forventningerne til regnskab 2018 på baggrund af forbrug 31.10.2018 udsendes til medlemmerne samtidig med indbydelse til medlemsmøde.

 

Ad. Pkt. 4. Budget 2019

  • Forslag til optimering af indtægter – drøftet. Vini og Thomas udarbejder konkret oplæg der kan præsenteres på medlemsmødet den 12.11.
  • Forslag til reduktion af udgifter – drøftet. Følges op på næste bestyrelsesmøde.

Aftaler om fritspil med Dragsholm og Trelleborg på plads.

Morten Holmelin, Sven Gave, Karin Holm og Thomas Andersen gennemgår leasingaftaler mhp at der medio januar kan foreligge forslag til bestyrelsen om, hvorledes aftalerne håndteres i forhold til udløb, forlængelse m.v.

Ad. Pkt. 5. Planlægning af medlemsmøde den 12. november kl. 19.00.

Program og arbejdsfordeling godkendt. Der udsendes torsdag den 8. november 2018 via mail.

Ad. Pkt. 6. Planlægning af undervisning i nye golfregler

Forslag til plan godkendt – efterfølgende sat navne på ansvarlige.

Plan med information om undervisningsmaterialer m.v. udsendes til medlemmerne senest 12.11.2018 på mail.

Ad. Pkt. 7. Eventuelt

Karl Hansen tilmelder 6 regionshold og står for koordineringen i 2019.

Thomas Aftaler rengøring fra 1.11. til ny forpagter kommer med Nanna.

Ad. Pkt. 8. Næste møde  

Næste møde – 12. december 2018 kl. 18.30 i klubhuset.

For referatet

Vini Lindhardt