Referat af bestyrelsesmøde i Kalundborg Golfklub den 5. januar 2019 i klubhuset.

 

Tilstede var: Steen Thorsen, Kim Bjørn, Karin Holm, Morten Holmelin, Sven Gabe, Max Anthoni og Vini Lindhardt(referent).

Afbud fra: Hans Peter Sørensen, Lars Slott og Thomas Andersen

Ad. Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev fremlagt på mødet:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Gennemgang af indtægtsforventninger
  3. Beslutning vedrørende fornyelse af leasingaftaler for golfbiler
  4. Fornyet gennemgang og revision af budget 2019
  5. Eventuelt

Årsagen til mødet var, at det i forbindelse med kontingentopkrævning for 1. kvartal 2019 er konstateret, at der har været fejl i grundlaget for kontingentberegningen og hermed forudsætningen for det pr. 12.12.2018 godkendte budget. Revideret forslag til budget var forud for mødet sendt ud til bestyrelsen.

Dagsordenen blev godkendt.

Ad. Pkt. 2. Gennemgang af indtægtsforventninger

Karin fremlagde og gennemgik det revidere budget for kontingentindtægter.

Det reviderede skøn medførte et resultat på 92.000 kr. ved udgangen af 2019. Det fremlagte budgetforslag på medlemsmøde i november havde et resultat på 109.000 kr. og resultatet i det vedtagne budget fra 12.12. 2018 var 179.000 kr. Ændringerne skyldes alene forskydninger i indtægterne.

Ad. Pkt. 3. Beslutning vedrørende fornyelse af leasingaftaler for golfbiler

Bestyrelsen besluttede at den nuværende leasingaftale vedrørende golfbiler, der udløber pr. 31. maj 2019 forlænges for en 4-årig periode. Der er tale om en økonomisk fordelagtig aftale.

Ad. Pkt. 4. Fornyet gennemgang og revision af budget 2019

Der var enighed om at et årligt resultat svarende til det præsenterede på medlemsmødet i november var acceptabelt, forudsat at der er stram udgiftsstyring og der løbende er fokus på at optimere udgifterne på alle områder, store som små. Budgettet skal holdes.

Budget 2019 tager ikke højde for kapitalbehov ved eventuel tilbagekøb af maskiner ved udløb af de to store leasingaftaler, der udløber henholdsvis 1.11.2020 og 30.4.2021. Der skal i forbindelse med budget 2020 tages stilling til tilbagekøb eller fortsat leasing.

Ved gennemgang af budget 2019 blev det besluttet at reducere udgifterne så årets resultat budgetteres til 125.000 kr.

Ad. Pkt. 5. Eventuelt

Kontingent opkræves enten via PBS eller manuel giro-opkrævning. Sidst nævnte giver en væsentlig arbejdsopgave. Bestyrelsen var enig i at medlemmerne skal opfordres til at gå over til PBS og at de, der fortsat ønsker girobetaling pålægges et administrationsgebyr pr. opkrævning. En praksis der kendes fra andre områder.

Den høje hastighed på Røsnæsvejen er et stigende problem. Dette forhold tages med i kommende snak med Kalundborg Kommune om bl.a. vedligeholdelse af klubhus.