Referat af bestyrelsesmøde i Kalundborg Golfklub den 16. august 2018 kl. 19.00 i klubhuset.

Tilstede var:
Kim Bjørn, Morten Holmelin, Hans Peter Sørensen, Karin Holm, Sven Gabe, Max Anthomi og Vini Lindhardt

Afbud:
Steen Thorsen og Lars Sloth.

Ad. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Ad. Pkt. 2. Status for økonomi
Gennemgang af forbrug pr. 31. juli 2018 ved Karin Holm/Thomas Andersen taget til efterretning.
Thomas orienterede om at der er en vis usikkerhed om indtægterne kommer på niveau med det budgetterede. Risikoen ligger omkring 25.000 kr. Samtlige budgetposter er gennemgået. Der forventes mindreforbrug på banedriften, men merforbrug i forhold til matcher. Det sidste pga manglende sponsorer til et par matcher. (Efter bestyrelsesmødet har Thomas skaffe sponsor til Wessels Cup).
Særligt i forhold til Sponsorudvalget vil der blive gjort en indsats for at få suppleret udvalget.
Toilettet ved hul 3 renoveres i vinterhalvåret.
Næste bestyrelsesmøde fremrykkes, og der er særligt fokus på budgettet og hvor der kan holdes igen i den resterende del af året. Alle forbereder på deres udvalgsområder.

Ad. Pkt. 3. Status for banedriften
Intet nyt.

Ad. Pkt. 4. Status for boldopsamlingen
Kører stadig ok. Men der er enkelte mindre udfordringer.

Ad. Pkt. 5. Rekrutterings- og fastholdelsesaktiviteter m.v.
Der er pt 18 aktive prøvemedlemmer. Åbenthus-arrangementer har ikke været så besøgt i år som sidste år. Tilsvarende har der været begrænset deltagelse i fri træning.
Thomas m.fl. udarbejder til næste bestyrelsesmøde tilbud til andre klubbers ”klubber i klubben” m.fl. samt oplæg vedrørende træning. I denne sammenhæng drøftes nedsat greenfee på særlige tidspunkter samt deltagelse i Golfhæftes tilbud.

Ad. Pkt. 6. Kommende matcher og aktiviteter
Der er klubmesterskab i slagspil den 25. og 26. august, WesselsCup 2. september og Sponsor/medhjælpermatch den 9.9.
Thomas og Vini undersøger muligheder for præmier til klubmesterskab.

Ad. Pkt. 7. Hus og omgivelser
Problemerne med alarmsystemet er løst.
Der er udfordring med elinstalationen – overbelastet fase. Vini kontakter kommunen.
Renovering af herretoilet afventer afklaring af budgettet.

Ad. Pkt. 8. Kommunikation til medlemmerne m.v.
Efterlysning af medlemmer til sponsorudvalg i nyhedsbrev.

Ad. Pkt. 9. Eventuelt
Vini tilmeldes DGU-arrangement i Trelleborg den 7.10. om nye regler. Steen er tilmeldt.
På førstkommende bestyrelsesmøde herefter drøftes introduktion til nye regler.
Muligheder for nye aktiviteter drøftet, herunder aktivitet på havneplads, OK-sponsorat og kontakt til diabetesforeningen. Tages op på næste møde.

Ad. Pkt. 10.Næste møde
6. september kl. 19.00.