Referat af bestyrelsesmøde i Kalundborg Golfklub den 12 februar 2019

Referat af bestyrelsesmøde i Kalundborg Golfklub den 12 februar 2019

 

Til stede var: Kim Bjørn, Steen Thomsen, Morten Holmelin, Lars Slott, Karin Holm, Max Anthoni, Sven Gabe og Vini Lindhardt.

 

Afbud:Hans Peter Sørensen

 

 

Ad. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

Ad. Pkt. 2. deltagelse i samarbejdsprojekt med DGU

DGU har tilbudt Kalundborg Golfklub at deltage i samarbejde om rekruttering af nye medlemmer til klubben i sæson 2019.03.10

Til arbejdet skal der være ca. 50.000 kr. til rådighed til aktiviteter i klubben.

 

DGU stiller konsulentbistand ca. 60 timer til rådighed. Dette skal klubben ikke betale for.

 

Bestyrelsen tilsluttede sig at gå ind i projektet og dedikere de afsatte markedsføringsmidler i 2019 til formålet.

 

Ad. Pkt. 3. Kalundborg kommunes plane om cykelsti langs Røsnæsvejen

Teknik og Miljøudvalget har besluttet at indkalde til borgermøde om kommende linjeføring af cykelsti langs Røsnæsvejen. I det foreliggende forslag skal cykelstien placeres på dele af hul 8 og hul 9.

 

Bestyrelse besluttede at Morten, Kim, Jesper og Vini deltager i kommende møde med kommunens repræsentanter. Der holdes møde i gruppen inden møde med kommunen.

 

 

Ad. Pkt. 4. Eventuelt

Intet.