Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 4. juni 2020 kl. 19.00

Til stede var: Kim Bjørn, Karin Holm, Lars Sloth, Hans Peter Sørensen, Morten Holmelin, Sven Gabe, Max Anthoni, Thomas Andersen og Vini Lindhardt

Ad. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Ad. Pkt. 2. Status for økonomien

 1. Medlemstal i forhold til det budgetterede/kontingenter
 2. Sponsorindtægter
 3. Greenfeeindtægter
 4. Det samlede budget – hvad siger status

Medlemsindtægter er budgetsvarende, greenfeeindtægter over niveau på samme tidspunkt i 2019, sponsorindtægter, matchfeeindtægter og leje for biler er lavere end budgetteret. Samlet ligger indtægterne p.t. ca. 90.000 kr. under budgetteret.

Udgifterne ligger under det budgetterede.

Samlet vurderer bestyrelsen at der kan investeres i forskellige tiltag, der kan medvirke til at skabe grundlag for yderligere indtægter.

Ad. Pkt. 3. Status for klubaktiviteter med den begrænsede åbning

 1. Klubberne i klubben
 2. Begynderaftnerne
 3. Klubmatcher
 4. Cafedriften
 5. Undervisningslektioner til medlemmer – status og overvejelse om booking i golfbox.

Dame og herreklubberne spiller på henholdsvis mandag og tirsdag, men de sociale aktiviteter afventer at forsamlingsforbuddet ændres.

Seniorklubben afventer at forsamlingsforbuddet løftes til over 100, så der er mulighed for at alle kan samles.

Begynderaftnerne er kommet i gang, men er meget mærket af de manglende muligheder for at samles.

Cafedriften er kommet i gang. For at understøtte det stigende antal gæster særligt begynderne ønsker bestyrelsen at åbningstiden i weekenden er fra 10.30 til 17.00 og at der er åbent onsdag aften for begynderne til 20.00.

For at gøre det mere tilgængeligt for medlemmerne at booke lektioner, herunder de fri lektioner anskaffes modul til Golfbox, så der kan bookes her. Thomas bestiller. Skal omtales i nyhedsbrev.

Ad. Pkt. 4.Rekrutteringsarbejdet

 1. Igangsatte kampagne
 2. Introduktions- og prøvemedlemspriser
 3. Sommerferieaktivitet
 4. Weekendkurser op til sommerferien

Nordeafonden har givet 15.000 kr. til ”SommerSjov” der afvikles 1.-3. juli – uge 27.

I uge 28 afvikles 5 dages golfkursus (Klar til Golf), hvor nye medlemmer får træningslektioner og regelundervisning, så de når ugen er slut får DGU-kortet – jfr. setup fra DGU. Herefter kan de deltage i begynderaftner m.v. Pris 350 kr. der incl. medlemskab i juli måned. Nærmere drøftes med Rekrutteringsudvalget fredag.

Prøvemedlemskab for 3 måneder er 950 kr. Prøvemedlemskab/gavekort for en måned 350 kr.

Der var enighed om at vi i max grad skal udnytte de muligheder der lige nu er for at få nye medlemmer.

Ad. Pkt. 5. Markedsføring – diverse tiltag og tilbagemeldinger herpå

Vi afventer resultat af besøg af Golfbladet. P4 har omtalt naturtiltag på banen. Der er lagt link ind på TVØst reklameside for RøsnæsRundt. Tirsdag er der møde med TV-Kalundborg om SommerSjov.

Valg af billeder i forskellige medier, på hjemmeside m.v.blev drøftet. Thomas tager kontakt til Carsten Duus om han stadig har negativer til billeder der hænger i Hønsehuset.

Ad. Pkt. 6. Henvendelser vedrørende anskaffelse af flere golfbiler – mail henvendelse fremsendt særskilt

Der er behov for at der strammes op på booking/dobbeltbooking m.v. af golfbiler samtidig med at der er behov for øget kapacitet. Modul i Golfbox til booking af golfbiler købes. Thomas har opgaven. Der anskaffes en Monobike eller tilsvarende til én person, der kan supplere golfbilerne. Morten, Sven og Thomas ser på udbuddet og beslutter.

Ad. Pkt. 7. Fornyet henvendelse vedr. TeeBox – fremsendt i særskilt mail.

Bestyrelse ønskede ikke at tage imod tilbud om samarbejde med TeeBox.

Ad. Pkt. 8. Dato for generalforsamling

Tidspunktet afhænger af hvornår forsamlingsforbuddet hæves til over 100, da vi de senere år har haft generalforsamlinger med over 100 deltagere.

Ad. Pkt. 9. Nyt fra udvalg

 1. Matchudvalg
 2. Husudvalg
 3. Baneudvalg
 4. Sponsorudvalg
 5. Begynderudvalg
 6. Cafeudvalg
 7. Juniorudvalg

Afvikling af klubmatcher starter 7. juli og kører indtil videre som løbende matcher med start på hul 1. Røsnæs Open afvikles som planlagt, dog med begrænset antal sponsorer. Pris – 2000 kr. pr. hold.

Sven har gennemgået diverse abonnementer i forbindelse med klubhus m.v. Abonnement vedrørende vedligeholdelse m.v. af hjertestarter tegnes. Øvrige abonnementer afløses af andre løsninger. Fliser m.v. omkring terrasse, klubhus og sekretariat gennemgås og det vurderes hvad der bør laves, herunder prisen.

Baneudvalget – bestyrelsen er enige om at der skal sikres nødvendig supplerende arbejdskraft i sommerferien, bl.a. af hensyn til muligheden for afvikling af ferie m.v.

Der er behov for at greenkeeperne fritages for opgaven med at passe golfbiler. Sven tager kontakt til Ole Pedersen med henblik på muligheden for at samle en gruppe frivillige der vil tage sig af denne opgave.

Sponsorudvalg – går nu i gang igen. Der har været en pause pga Corona.

Begynderudvalget er i gang, men der er stort behov for at de sociale aktiviteter kan komme i gang i gen.

De forskellige rekrutteringsaktiviteter skal understøttes af Golfcafeen. Jfr. også ovenfor.

Ad. Pkt. 10. Eventuelt.

Der hænges skilt op i døren ind til kontoret så det er synligt hvornår kontoret er åbent. Hvis Thomas underviser i åbningstiden skal der være andet skilt der angiver at der undervises og hvornår der er åbent igen. Kontoret er åbent mandag til fredag. Der kan fortsat kunne bookes undervisningslektioner i weekenden også i juli (ex. uge 30).

Hans Peter hjælper på kontoret torsdag og fredag i sommerperioden.

Ann og Rene inddrages i arbejdet med henholdsvis matchudvalget og hjemmeside/golfbox.

Der er ikke planlagt nyt bestyrelsesmøde. Der indkaldes når vi ved mere om genåbningen.

 

For referatet

Vini Lindhardt