Referat af bestyrelsesmødet onsdag den 29.4.20 kl. 19.00 i Klubhuset.

Til stede var: Kim Bjørn, Karin Holm, Sven Gabe, Hans Peter Sørensen, Morten Holmelin, Max Antoni

Afbud: Lars Sloth, Thomas Andersen

 

Ad. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse af punkt vedrørende ny udmelding fra DGU.

Ad. Pkt. 2. Ny udmelding fra DGU af 29. april 2020/CoVid19

 1. Fjernelse af tidsintervaller for bolde – følges ikke, da vi i forvejen har 10 min. mellem boldes start.
 2. Mulighed for at lukke igennem – følges og vejledning rettes til, så dette punkt udgår og vi går over til almindelige regler.
 3. Rengøring af golfbiler og troley – er allerede iværksat for golfbiler. Aftales med Thomas hvad vi gør i forhold til troleys.
 4. Fjernelse at begrænsning af antal spiller i bagrum – følges ikke. Vi opretholder max. 2 i bagrum.

I forlængelse af anbefalingen om at der ikke rives i bunker tiltrådte bestyrelsen ikke forslag til midlertidig lokalregel efter Regel 16.1.c, men ønskede om muligt en lokalregel, hvorefter bold i bunker kan genplaceres inden for et scorekort. Undersøges. Vini kontakter Steen Thomsen.

Ad.  Pkt. 3. Status for økonomien

 1. Medlemstal i forhold til det budgetterede/kontingenter – Mindre indtægter, men en positiv tendens i forhold til nye medlemmer.
 2. Sponsorindtægter – endnu ikke et overblik over forventninger.
 3. Greenfeeindtægter – mindre indtægt i april end budgetteret. Forventer flere indtægter hen over sommeren. Der arbejdes på flere tiltag, første jfr. pkt. 7.
 4. Matchindtægter – endnu uklart, da vi ikke kender mulighederne i resten af sæsonen, til dato mindre indtægter.
 5. Det samlede budget – afventer et samlet overblik.

Ad. Punkt 4. Opstart af klubaktiviteter m.v.

 1. Klubberne i klubben
  1. Dameklubben starter op med løbende start fra mandag den 4. maj.
  2. Manne og Seniorklub afventer mulighed for gunstart. Medlemmerne organiserer private runder.
 • Begynderklubben – Hans Peter udarbejder forslag til opstart – rundsendes til bestyrelsen. Der er opbakning til at lukke banen onsdag aften i nødvendigt omfang.
 1. Klubmatcher – den løbende hulspilsmatch/Klubmesterskab i hulspil sættes i gang nu. Thomas/Matchudvalget har opgaven.
 2. Åbning for den ene instruktion pr. medlem – startes op nu – Thomas melder ud til medlemmerne

Ad. Pkt. 4. Rekrutteringsarbejdet

 1. Modeller for ”begynderaftner” – Hans Peter kommer med forslag
 2. Kampagne for at få tidligere medlemmer tilbage – vi går tilbage ex. 10 til 5 år og kontakter tidligere medlemmer og giver dem et tilbud om at komme i gang igen via et prøvemedlemskab, på de vilkår der i øvrigt gælder herfor. Vini aftaler nærmere med Thomas.
 3. Generelt – rekruttering af nye medlemmer og tilrettelæggelse af introduktion og undervisning – Rekrutteringsudvalget er blevet stoppet af Corona. 1. møde den 4.5.

Bestyrelsen anbefaler at vi starter op med løbende ”Åbent hus” dage, lørdage eller søndage, gerne med fokus på ”aktiviteter for familien”. Det forudsætter annoncering/markedsføring. Vini taler med Thomas.

Ad. Pkt. 5. Sommerferie-aktiviteter for golfspillere/ikke golfspillere

 1. Børn/unge
 2. Voksne

Vini taler med Thomas og konkret oplæg med forslag rundsendes.

Ad. Pkt. 6. Genåbning af cafe – cafearealer

 1. Fordeling/opstilling i gård og på terrasse og i gården
 2. Cafe og Hønsehus

Sven/Husudvalget tager opgaven med indretningen når vi har fået mulighed for drift af cafeen.

Ad. Pkt. 7. Markedsføring via greenfeespillere – bestyrelsen godkendte at såfremt 4 spiller greenfee sammen, kan de ved næste besøg i klubben i samme sæson spille for 2 x greenfee. Men det forudsætter at det er de samme 4 spillere.

Ad. Pkt. 8. Dato for generalforsamling – Afventer centrale udmeldinger om yderligere genåbning.

Ad. Pkt. 9. Nyt fra udvalg

 1. Matchudvalg – intet
 2. Husudvalg – Arne Scandibo har sat nyt glas i dør til bag-rum. Kar Hansen har renoveret gasgrillen. Sven kontakter Marianne om brugen af denne.
 3. Baneudvalg – intet.
 4. Sponsorudvalg – intet.
 5. Begynderudvalg – intet, ud over ovenstående om opstart.
 6. Rekrutteringsudvalg – opstart mandag den 4. maj 2020
 7. Cafeudvalg – intet.
 • Juniorudvalg – intet.

Ad. Pkt. 10. Eventuelt.

Prisreduktion som følge af forsinket/reduceret sæsonstart, ex. på biler, kontingent m.v. – Bestyrelsen besluttede at der ikke gives nogen former for prisreduktion.

Ad. Pkt. 11. Næste møde

Dato afventer centrale udmelding om yderligere genåbning.