Referat af bestyrelsesmøde den 24. november 2020

Til stede var: Sven Gabe, Karin Holm, Morten Holmelin, Hans Peter Sørensen, René Kristensen, Vini Lindhardt, Max Anthoni og Thomas Andersen

Afbud fra: Ann Bille

Ad. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

 

Ad. 2. Status for økonomi og medlemstal 2020

Der er p.t. 50 nye medlemmer og her udover 4 der stadig er prøvemedlemmer. Dette opvejes stort set af udmeldte og medlemmer der overgår til passivt medlemskab. Der har været en del genaktiveringer af tidligere medlemmer. Samlet positivt.

Samlet set er der en forventning til et positivt regnskabsresultat for 2020, særligt som følge af ekstraordinære store greenfeeindtægter, der kan henføres til Coronasituationen i 2020.

Ad. Pkt. 3. Forslag til budget 2021

Udsendt oplæg til budget 2021 blev drøftet.

Inden gennemgangen af budgettet besluttede bestyrelsen at forlænge Lesingaftale/pakke 2 med 3 år. Det medfører reduktion i de løbende driftsudgifter. Indregnes i banebudgettet.

Rengøringsudgifter lægges ind i budgettet for klubhuset. Renovering af klubhuset medtages i 2021.

Indtægter ved donationer og momsrefusion medtages i budgettet som indtægt og der indlægges en budgetpost til ikke specificerede udgifter på samme beløb. Hermed bliver driftsbudgettet ikke afhængig af denne indtægt.

Der var enighed at udgiftsbudgettet skal tilpasses så der mindst budgetteres med et årligt driftsresultat på ca. 100.000 kr. Det kan betragtes som en budgetreserve. Der lægges ikke op til kontingentforhøjelser i det kommende år.

Der indregnes en forhøjelse af matchfee til 75 kr. af hensyn til at sikre attraktive præmier.

Karin udsender revideret budget til bestyrelsens skriftlige godkendelse.

Ad. Pkt. 4. Nyt fra udvalgene

Rekrutteringsudvalget – René

Golf på en weekend vil blive afviklet 3 gange i 2021 og der arbejde videre med deltagelse i Golfens dag, pigeaftner og kontakt til Center for Sundhed i Kalundborg kommune.

Muligheden for at belønne medlemmer for at skaffe ordinære medlemmer blev drøftet. Holdningen var positiv. Endelige model udestår.

Der opsættes plancher i klubhuset med medlemmer af diverse udvalg, bestyrelse og medarbejdere så nye medlemmer kan orientere sig.

Begynderudvalget – Hans Peter

Planlægningsarbejdet er begyndt. Flere vil blive involveret i arbejdet i kommende sæson. Der er kontakt til Steen i forhold til forplejning til begynderaftner.

Sponsorudvalget – Thomas

Der er stadig sponsorater til salg.

Husudvalget – Sven

Indretning af 1 – sal over cafe – der er indkøbt sofa og bord og der suppleres med tre kurvestole. Skal udvikles i loungerum.

Oplæg til maling/indretning af Hønsehus og cafeområde blev godkendt. Sven går videre med start ca. uge 1. Renovering af konto, greenfeerum m.v. starter før jul.

Klubben tager ikke imod tilbud om spritdispensorer.  Løsningen er for dyr i forhold til at de nuværende løsninger fungerer.

Hjertestarteren mellem hul 4 og 6 flyttes til greenkeepergården.

Baneudvalget – Morten

Baneteamet er i gang med anlæg af indspilsområde og puttegreen. Der klippes fortsat fairways pga det varme efterår.

Bestyrelsen besluttede at metalfiguren overfor klubhuset tages ned. Udgifterne til vedligeholdelse er uforholdsmæssige store.

Ad. Pkt. 5. Henvendelse fra 3F vedrørende indgåelse af tiltrædelsesaftaleaftale

Thomas Andersen undersøger hvad konsekvensen er at indgå den foreslåede aftale. Tages op på næste bestyrelsesmøde.

 

 

Ad. Pkt. 6. Forslag til dato for generalforsamling 2021

Generalforsamlingen i 2021 afholdes den 9. marts kl. 19.00 på Skolen ved Herredsåsen.

  1. Eventuelt.

Næste bestyrelsesmøde den 13. januar 2021 kl. 13.00.

Henvendelse fra Bornholms golfklub om at blive venskabsklub blev godkendt. Thomas svarer klubben.

René foreslog at der arbejdes på anskaffelse af en boldvasker til drivingrange samt overdækning til et antal af træningspladserne. Der var enighed om at arbejde videre med forslaget, herunder at skabe finansiering udenfor budgettet/fra eksterne.

For referatet

Vini Lindhardt

29.11.2020