Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 20. oktober 2020 kl. 19.00

 

Tilstede var: Sven Gabe, Karin Holm, Hans Peter Sørensen, René Kristensen, Morten Holmelin, Ann Bille, Max Anthoni, Thomas Andersen.

Ad. Pkt. 1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Godkendt.

Ad. Pkt. 2. Opfølgning på seneste bestyrelsesmøde

Karin Holm orienterede om møde med Danske Bank og følger op i forhold til møde med banken efter generalforsamlingen i 2021.

Ad. Pkt. 3. Forpagtningsaftale vedrørende Golfcafeen

Forslag til revideret forpagtningsaftale blev drøftet. Omdrejningspunktet for drøftelsen var de evalueringer der bl.a. er kommet fra klubberne i klubben og medlemsundersøgelsen med fokus på bedre service og kvalitet i forhold til den mad der serveres samt systematisk og hyppig opfølgning fra klubbens side på de ønskede leverancer.

Ad. Pkt. 4. Status for budget 2020/forbrug pr. 30. september 2020

Periodens resultat er positivt og over det budgetterede resultat.

Morten Holmelin oplyste at der er behov for udskiftning af klippeled på fairwayklippere i alt 150.000 kr. Bestyrelsen godkendte at denne udgift afholdes i 2020.

Thomas indhenter yderligere oplysninger om leasingaftale, der udløber 31.10.2020. Bestyrelsen har principgodkendt at aftalen forlænges. Der sendes nærmere orientering ud til bestyrelsen.

Ad. Pkt. 5. Budget 2021 – opmærksomhedspunkter og forberedelse

Følgende punkter indgår i kommende drøftelser af budgettet.

  1. Leasingaftaler/vurdering af maskiner
  2. Renovering af klubhus/vedligeholdelsesplan
  3. Rengøringsbudget – toiletter
  4. Supplerende betjening af gæster
  5. Medlemstal – prognose

Forud for næste bestyrelsesmøde fremsender udvalgene budgetforslag for 2021 til Karin Holm.

Der er pt 33 nye fuldtidsmedlemmer og der er stadig 9 prøvemedlemmer i 2020. 39 fuldtidsmedlemmer er meldt ud.

Ad. Pkt. 6. Status fra udvalgene

Husudvalg – Mulighederne for renovering af klubhuset blev drøftet, herunder ny gulvbelægning, maling af væge, udskiftning af belysning og nye møbler.  Input til farver og interiør fra ekstern indhentes. Tages op herefter igen.

Baneudvalg – Puttegreen forventes færdig inden årsskiftet.

Forberedelse til vinterbane påbegyndes i uge 44.

Det er stadig et stort problem med at spillere ikke retter nedslagsmærker op. Konsekvensen kan hurtigt blive at der tidligere end planlagt gås over til vintergreens. Alle medlemmer er særskilt opfordret til at rette nedslagsmærker op.

Sponsorudvalg – Har holdt 1. møde. Foreslår opsætning af flere bænke(10) på bane samt boldvaskere. Udgift i alt ca. 15.000 kr. forventede sponsorindtægter 5.000 kr. til formålet.  Bestyrelsen godkendte.

Matchudvalg – Afslutningsmatchen den 25.10.2020 afvikles med løbende start, opdelt i to adskilte matcher.

Der afholdes Mortensmatch den 8. november 2020, herefter igangsættes søndagsmatcherne.

Ad. Pkt. 7. Eventuelt

Fritspilaftale med Trelleborg Golfklub fortsætter i 2021.

Næste bestyrelsesmøde den 24. november 2020.

Medlemsmøde den 11. november 2020 – aflyses på grund af den sene generalforsamling.

For referatet

Vini Lindhardt.