Referat af bestyrelsesmøde den 19. januar 2021 kl. 19.00. (digitalt)

Til stede var: Sven Gabe, Morten Holmelin, Hans-Peter Sørensen, Ann Bille, René Kristensen, Karin Holm, Max Anthoni, Thomas Andersen og Vini Lindhardt(referent).

 

Ad. Pkt. 1.Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

 

Ad. Pkt. 2. Status for foreløbigt regnskabsresultat 2020 og tidsplan for regnskab

Thomas orienterede om det forventede regnskab 2020. Der forventes et driftsoverskud på ca. 300.000 kr. Regnskabet er stort set færdigt og forventes sendt til revisor i den kommende uge. Efterfølgende er regnskabet sendt til bestyrelsen.

 

Ad. Pkt. 3. Medlemstal pr. 1. januar 2021 – svarer det til beregningsgrundlaget for budget 2021

Medlemstallet er pr. 1. januar 2021 567 medlemmer, svarende til de kontingentindtægter der er lagt til grund for budget 2021 med uændrede kontingentsatser. Budgettet fremlægges for generalforsamlingen marts 2021.

 

Ad. Pkt. 4. Nyt fra udvalgene og planlægning af det videre arbejde

* Matchudvalg – Matchprogram 2021 – status

Standardmatcherne er lagt i programmet. Åbningsmatch den 11. april. Det samlede matchprogram færdiggøres snarest. Ann, Max, Thomas, Réne og Hans-Peter deltager i opgaven.

* Rekrutteringsudvalg – Rekrutteringsindsats 2021 – igangsætning af arbejdet

Aftalt møde med udviklingskonsulent fra DGU udsat pga Coronarestriktioner. Arbejdet påbegyndes når det er muligt.

* Husudvalg – igangværende opgaver

Sven orienterede om det igangsatte arbejde med renovering af Hønsehus m.v. Hønsehus er malet, der sættes lys op, og sidst lægges nyt tæppe på gulv. I cafeen males lofter og væge og der lægges ligeledes nyt tæppe på. Reoler og skabe fjernes i modtageområdet. Radiatorer der ikke anvendes i Hønsehus og cafe fjernes, det skal medvirke til at varmepumpen kommer optimalt i drift.

Der er fire frivillige der står for denne renovering af Hønsehus og cafe.

Lampe udendørs ved kontor opsættes. Lamper ved indgang til klubhus skiftes.

Jesper har indkøbt skur der opsættes ved container til haveredskaber m.v. til ”fredagsholdet”.

I forbindelse med renovering af puttegreen opsættes krukker til markering af adgang.

* Baneudvalg – status for puttegreen og indspilsområde

For-ni er lukket for at skåne den meget våde fairway og forebygge svampeangreb.

Arbejdet med puttegreen og indspilsområde igangsættes når vejret tillader det.

* Begynderudvalg – opstart og initiativer

Der er udarbejdet ”vagtplaner” så opgaverne med begynderaftner er fordelt på flere. Teoriundervisning afvikles hver 1. og 3. onsdag i hele sæsonen. De øvrige onsdag vil Thomas være til rådighed for undervisning.

Folderen til nybegyndere er under revision.

Der har været et godt møde med Steen om forplejningen til begynderaftnerne.

* Junior og eliteudvalg – status for tilmelding af hold, antal juniorer m.v.

Der er tilmeldt 2 eliteudvalg. Det ene skal bl.a. spille matcher på Fyn, det andet spiller i lokalområdet.

Der er 20 juniorer, heraf 12 aktive. Kurven er opadgående.

Juniorafdelingen i Dragør vil gerne komme og spille venskabsmatch til sommer.

* Handicapudvalg – er der behov for orienteringsaften om nye handicap

Medlemmernes nye handicap har ikke givet anledning til bemærkninger eller spørgsmål. Der gøres en særlig indsats fra kontoret i forhold til at orientere medlemmerne om at de selv skal indberette score efter private runder.

Thomas taler med Ann om Dameklubbens behov for sted til indberetning efter dameaftner.

* Sponsorudvalg – status

Det er fortsat en udfordring til at finde sponsorer. Aktuelt mangler der flagsponsorer og matchsponsorer.

 

Ad. Pkt. 5. Diverse personaleanliggender, overenskomst og pensioner

Der var enighed om at klubben ikke indgår overenskomst med 3F, men at der indbetales pension for greenkeeper-eleverne.

 

Ad. Pkt. 6. Generalforsamling den 23. marts 2021

Forslag fra bestyrelsen – Det er vanskeligt at nå offentliggørelse af regnskabet med den i vedtægten angivne frist. Bestyrelsen fremlægger ændringsforslag, således at det er det foreløbige regnskab der fremlægges og ikke det reviderede den 10. februar forud for en generalforsamling i marts.

Kontingentfastsættelse – uændrede kontingenter

Valg til bestyrelsen; Sven, Morten, Hans-Peter og Vini er på valg – alle modtager genvalg

Valg af suppleant; Max er på valg – modtager genvalg. En kandidat mere er ønskeligt.

Valg af revisorer og suppleanter – bestyrelsen vil foreslå genvalg

Valg af dirigent – formanden tager kontakt til Mogens Dunmose.

Om det bliver muligt at afvikle generalforsamlingen beror på om forsamlingsforbuddet hæves. Men der planlægges efter den 23. marts 2021.

 

Ad. Pkt. 7. Eventuelt

Sven orienterede om at hjertestarterskab er bevilget af Tryg Fonden og vil blive opsat. Fremadrettet vil der være en hjertestarter ved klubhus og maskinladen. Team Safty vil stå for servicering.

Jernskulpturen overfor klubhuset nedtages i den nærmeste fremtid. Jesper står for opgaven.

Carsten Duus kontaktes for eventuelt genoptryk af billeder i Hønsehuset.

Der er indgået fritspilaftale med Trelleborg og Dragsholm golfklubber for 2021.

Greenfee for 2021 vil være de samme som for 2020.

Opsætning af boldvasker blev drøftet. Morten taler med Jesper om mulighederne for trækning af vand og strøm. Réne undersøger eventuel tilladelse.

Årets ”Indsjæl” blev fundet.

 

Ad. Pkt. 8. Næste bestyrelsesmøde

Tirsdag den 23. februar 2021 – bliver digitalt som følge af de forlængede Coronarestriktioner.