Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. august 2020 kl. 19.00

Til stede var: Kim Bjørn, Hans Peter Sørensen, Morten Holmelin, Sven Gabe, Max Anthoni, og Vini Lindhardt.

Afbud fra: Karin Holm og Lars Sloth

Ad. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Ad. Pkt. 2. Afvikling af generalforsamlingen den 27. august 2020

De praktiske forhold blev aftalt, opstilling, drikkevarer og registrering af deltagere/fuldmagter.

Vini aflægger den samlede beretning og beretning fra Begynderudvalget, Karin aflægger regnskab og udvalgsformændene aflægger beretning for deres udvalg.

Der orienteres om henvendelser vedrørende renovering af bane samt etablering af yderligere vandingsanlæg samt gældende m3-begrænsning i forhold til vanding.

Enmer for kommende donationer

  • Ekstra buggys
  • Indvendig renovering af klubhus
Ad. Pkt. 3. Dato for konstituerende bestyrelsesmøde

Afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen. Her aftales dato for næste bestyrelsesmøde.

  • Der skal udpeges medlemmer til samtlige udvalg, også et Handicapudvalg. I dette vil der være fokus på implementering af nye handicapregler fra 1.1.2021.
Ad. Pkt. 4. Punkter til kommende bestyrelsesmøde
  • Budget 2021, herunder nyanskaffelser, større renoveringsopgaver m.v.
  • Opfølgning på medlemsundersøgelse
  • Erfaringer med rekrutteringsarbejdet 2020
Ad. Pkt. 5. Aktuelle emner til drøftelse
  • Der er behov for informationsindsats overfor abonnenter på buggys i forhold til bestilling, afhentning m.v. Der udsendes mail til de relevante medlemmer. Generelt er der stor efterspørgsel efter buggys. Derfor er det vigtigt at ingen anvender disse uden forudgående reservation via Golfbox.
  • Der er anskaffet en en-mandsbuggy. Samme abonementpris som golfbilerne – 2500 kr. pr. år.
  • Køleskab i køkken udskiftet. God pris forhandlet i Punkt1
  • Der er løbende kritik af skiltning på banen fra greenfee-gæster.
Ad. Pkt. 10. Eventuelt.

Intet

For referatet

Vini Lindhardt

19.8.2020