Referat af bestyrelsesmøde

den 15. september 2020

 

Tilstede var: Sven Gabe, Karin Holm, Hans Peter Sørensen, Max Anthoni, Morten Holmelin, Ann Bille, René Kristensen, Thomas Andersen og Vini Lindhardt

Forslag til dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Opfølgning på Generalforsamlingen den 27. august 2020 (Vini)
 3. Evaluering af rekrutteringsprocessen 2020 og forslag til 2021 (Hans Peter)
 4. Evaluering af samarbejdet med Golfcafeen, herunder input til forhandling af klubbens ønsker til sæson 2021 (alle, incl. Thomas)
  1. Forhandlinger skal varsles inden 1.10 og være afsluttet inden 1.11.
 5. Status for budget 2020/forbrug pr. 31. august 2020 (Karin og Thomas)
 6. Leasingaftaler der udløber i 2020/2021 (Sven og Karin)
 7. Overvejelser og tidsplan for budget 2021 (Vini)
 8. Status fra udvalgene (alle)
 9. Nye handicapregler (Vini)
  1. Introduktion til reglerne m.v. for Regel- og handicapudvalget
  2. Informationsmøder – datoer og ansvarlige
 10. Adgangsforhold til bagerste del af parkeringspladsen (René)
 11. Klubtrøjer – udstilling og aftaler(René)
 12. Telefontid i sekretariatet(René)
 13. Eventuelt
 14. Næste bestyrelsesmøde

Inden mødet orienterede Jesper Bentsen om planerne for etablering af reparationsgreen samt puttegreen foran klubhus mod øst.

Referat

Ad. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Ad. Pkt. 2. Opfølgning på Generalforsamlingen den 27. august 2020

Af punkter fra generalforsamlingen der arbejdes videre med

 • Bedre skiltning på og til banen – Morten/Jesper.
 • Bemærkninger vedrørende cafeen – tages med til kommende drøftelser med Marianne om sæson 2021 – Vini/Sven.
 • Der udsendes opfordring til donation af gaver til klubben – Thomas

Ad. Pkt. 3. Evaluering af rekrutteringsprocessen 2020 og forslag til 2021

Rekrutteringsudvalget har holdt første evalueringsmøde. Umiddelbart er ”golf på en weekend” den største succes. Den endelige evaluering og forslag til plan for sæson 2021 forelægges bestyrelsen på møde i november.

Ad. Pkt. 4. Evaluering af samarbejdet med Golfcafeen, herunder input til forhandling af klubbens ønsker til sæson 2021

Forhandlinger skal varsles inden 1.10 og være afsluttet inden 1.11. Vini og Sven indbyder Marianne til drøftelse af sæson 2021.

Bestyrelsen ønsker at drøftelsen skal tage afsæt i at cafeen skal understøtte klubbens aktiviteter. Vigtige punkter er åbningstider, service, kvalitet og fleksibilitet i forhold til hvad der kan sek udenfor klubhuset/terrassen. Brug af grill blev efterlyst.

Ad. Pkt. 5. Status for budget 2020/forbrug pr. 31. august 2020

Det forventede regnskab for 2020 tegner fortsat til at det budgetterede driftsoverskud nås. Greenfeeindtægterne har været positiv og over budgettet.

Forslag til reservegreen og puttegreen godkendt, herunder udgiften på ca. 40.000 kr.

Ad. Pkt. 6. Leasingaftaler der udløber i 2020/2021

Udsat – tages op i forbindelse med drøftelserne af budget 2021.

Ad. Pkt. 7. Overvejelser og tidsplan for budget 2021

Første budgetdrøftelse bliver den 20. oktober, herefter medlemsmøde den 11. november og vedtagelse af budgettet den 24. november i bestyrelsen.

Karin, Thomas og Vini mødes med klubbens bank den 2. oktober mhp at gøres status over aftaler m.v.

Ad. Pkt. 8. Status fra udvalgene

Hans Peter redegjorde for overvejelser i forbindelse med at få bestykket begynderaftenerne, særligt at fastholde fokus på hjælpernes rolle i forhold til begynderne. Der er behov for aktiviteter for ”senior”kaniner.

Ad. Pkt. 9. Nye handicapregler

 1. Introduktion til reglerne m.v. for Regel- og handicapudvalget
 2. Informationsmøder – datoer og ansvarlige

Informationsbrev er udsendt. Det drøftes efterfølgende i hvilken udstrækning der er behov for informationsmøder. Nærmere sondering hos medlemmerne, opsamling af ønsker.

Ad. Pkt. 10. Adgangsforhold til bagerste del af parkeringspladsen

Der er behov for at kanterne på rampen op til øverste parkeringsplads klippes ind og vejen foran udjævnes. Morten taler med Jesper. Klubben skal have nøgle til kæden, så vi selv, hvis det er nødvendigt kan låse den op.

Ad. Pkt. 11. Klubtrøjer – udstilling og aftaler

Thomas mødes med Intersport og drøfter mulighederne for tøj i udvalg/udstilling. Når der er en aftale udarbejdes opslag til klubhus og hjemmesiden.

Ad. Pkt. 12. Telefontid i sekretariatet

Der er ønske om telefontid ud over formiddage. Indtil videre er der telefontid mandag til torsdag 9-11 og torsdag fra 14 til 16.

Ad. Pkt. 13. Eventuelt

Lørdag den 11.9. blev afviklet oprykningsspil m.v. Efter opfordring fra DGU besluttede de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer at vi fremover har banerekord for herrer og for damer. Aktuelt fik vi en banerekord for damer på 68 point – Carina Vagner fra Asserbo Golfklub.

Ad. Pkt. 14. Næste bestyrelsesmøde/møder

 1. oktober kl. 19.00 i klubhuset
 2. november kl. 19.00 i klubhuset
 3. november medlemsmøde i klubhuset kl. 19.00
 4. december hos Vini kl. 19.00

For referatet

Vini Lindhardt

 1. september 2020