Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2018

Tilstede var: Kim Bjørn, Jes Clausen, Steen Thorsen, Ole Pedersen, Max Anthoni og Vini Lindhardt
Afbud fra: Hans Peter Sørensen og Erik Mortensen.
Thomas Andersen deltog i mødet.

Dagsorden for mødet:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Status for regnskab 2017
3. Status for medlemstal pr. 31.12.17/1.1.18.
4. Budget 2018
5. Klubhus – drift og vedligeholdelse
6. Status for håndtering af administrationsopgaver
7. Generalforsamling
– tidsplan for offentliggørelse af regnskab – senest 10. Februar
– frist for medlemmernes indsendelse af forslag – senest 21. Februar
– bestyrelsens forslag til generalforsamlingen
– vedtægtsændringer
– forslag til nye medlemmer til bestyrelsen.
8. Status for matchprogram og andre aktiviteter i 2018
9. Nyt vedrørende banedriften
10. Eventuelt

Referat:
Ad. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Ad. Pkt. 2. Status for regnskab 2017
Regnskabet er tæt på at være klart til fremsendelse til revisor sidst på ugen. Der forventes et
overskud ca. 90.000 kr. Restancer bogføres som tab. Fratrådt medarbejders lønrestance er kørt på driften.
Orienteringen blev taget til efterretning.

Ad. Pkt. 3. Status for medlemstal pr. 31.12.17/1.1.18
Der er 540 aktive medlemmer pr. 1.1.2018. Netto afgang af aktive – 34, bruttoafgang 61 i forhold til 2017.

Ad. Pkt. 4. Budget 2018
Det aktuelle medlemstal pr.1.1.2018 er grundlaget for de budgetterede kontingentindtægter. Men der skal
sættes meget aktivt ind i forhold til rekruttering. Flere aktiviteter for nybegyndere. Tema på næste
bestyrelsesmøde. Øvrige poster forventes at være budgetsvarende.
Thomas undersøger konsekvenserne af ændrede betalingsterminer til næste møde.

Ad. Pkt. 5. Klubhus – drift og vedligeholdelse
Renovering af herretoilet afventer. Mulighederne for at få kommunen til at medfinansiere undersøges. Vi
afventer svar fra kommunen vedr. fældning af træ ved gavl. (Er efterfølgende givet og træ fældet).

Ad. Pkt. 6. Status for håndtering af administrationsopgave
Opgavefordelingen mellem Thomas, Steen og den kommende kasserer er gennemgået og der er udarbejdet
en revideret arbejdsfordeling.

Ad. Pkt. 7. Generalforsamling
Tidsplan for offentliggørelse af regnskab – senest 10. februar 2018.
Frist for medlemmernes indsendelse af forslag – senest 21. februar 2018.
Bestyrelsens har pt ingen forslag til generalforsamlingen. Nye medlemsformer har været drøftet, men
medtages ikke.
Bestyrelsen vil fremlægge forslag til kandidater til genvalg og nyvalg ved udsendelse af indkaldelsen til
generalforsamlingen.

Ad. Pkt. 8. Status for matchprogram og andre aktiviteter i 2018
Matchprogrammet er tæt på at være færdigt. Offentliggøres snarest. Andre aktiviteter drøftes på
næste bestyrelsesmøde.

Ad. Pkt. 9. Nyt vedrørende banedriften
Jesper Bendtsen starter 1. februar 2018. God indledende dialog.

Ad. Pkt. 10. Eventuelt
Intet.

Næste bestyrelsesmøde – 21. februar 2018 kl. 18.00 i klubhuset.

For referatet
Vini Lindhardt
4. februar 2018