Referat af bestyrelsesmøde i Kalundborg Golfklub den 6. september Godkendt

Til stede var: Kim Bjørn, Morten Holmelin, Karin Holm, Sven Gabe, Thomas Andersen og Vini Lindhardt

Afbud fra:  Steen Thorsen, Lars Slott, Hans Peter Sørensen, Max Anthoni

Ad. Pkt. 1 – Godkendelse af dagsorden

Ad. Pkt. 2 – Status for økonomi

  1. Gennemgang af forbrug pr. 31. august 2018 ved Karin Holm/Thomas Andersen

De budgetansvarlige formænd for udvalgene gennemgår forbrug til dato samt forventninger til resten af året

  1. Baneudvalget ved Morten Holmelin

Der er fortsat udgifter til reparation af maskiner. Overvejelser om nyanskaffelser kommer i forbindelse med budget 2019.

  1. Junior/eliteudvalg ved Vini Lindhardt
  2. Sponsorudvalget ved Thomas Andersen

Der er skaffet yderligere sponsorer til to matcher.

  1. Husudvalget ved Kim Bjørn

Varmtvandsbeholderen i herreomklædningen er gået. Vil medføre en uventet merudgift – 10-15.000 kr.

  1. Udgifter i forbindelse med cafédrift ved Kim Bjørn

Kip-kogeren er defekt – Morten ser på den.

Samlet i forhold til sidste gennemgang – en forbedring af indtægter, mindre stigning i

Udgifter. Årets positive resultat reduceret.

Likviditeten, og dermed træk på kassekreditten går den rigtige vej.

Ansøgning til DGI/DIF om midler til udvikling af træningsfaciliteter delvis imødekommet med 150.000 kr. Til næste bestyrelsesmøde forelægges det reviderede projekt. Vi tager imod bevillingen.

Ad. Pkt. 3 – Proces vedrørende budget 2019

– indledende drøftelser i bestyrelsen på møde den 9. oktober. Udvalgsansvarlige sender oplæg til Thomas/Karin senest 1. oktober

– Budget møde for medlemmerne – 13. november, gennemgang af 1. udkast til budget

Ad. Pkt. 4 – Status for banedriften

Der er nu kun to faste medarbejder. Jesper arbejder på rekruttering af yderligere.

Der arbejdes på oplæg vedrørende nyt maskinel/maskiner i 2019.

Ad. Pkt. 5. Træningsaktiviteter 2019

Drøftelsen genoptages på næste møde.

Ad. Pkt. 6. – Introduktion til nye golfregler

Klubben deltager i DGU-arrangement i Trelleborg golfklin den 6. oktober

Ad. Pkt. 7 – Kommende matcher og aktiviteter

  1. Sponsormatcher
  2. Klubmesterskaber

Afvikles som planlagt.

 

Ad. Pkt. 8. Hus og omgivelser

Der søges ny ungarbejder til rengøring fra 31.10.2018. Opslag i klub Facebook og

Hjemmeside.

Ad. Pkt. 9 – Kommunikation til medlemmerne m.v.

Intet p.t.

Ad. Pkt. 10 – Eventuelt

Thomas undersøger nærmere vedr. OK sponsorat.

Ad. Pkt. 11 – Næste møde

  1. oktober 2018 kl. 19.00.