Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde d. 1. juni 2017

Til stede: Ole, Lars, Jes, Steen, Vini, Thomas, Max, Kim, HP

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt, ikke yderligere punkter.

2. Status på økonomi
Periodens resultat ser ikke så skidt ud, men Thomas og Jes graver lige dybt i et kontigenttjek, for at
finde svar på det forholdsvis store minus. Hvad skyldes det? Det svarer til ca. 30 medlemmer, som
der mangler kontingent for. Resultatet harmonerer ikke med boldabonnementet, som er næsten
status quo.
Der er indkommet tilskud fra kommunen, ca. 23.000,-

3. Status for nye medlemmer og kommende rekruteringsarrangementer
Der er pt 20 seniorer samt 3 juniorer. Af prøvemedlemmer er der 14.
Vi har brug for at gøre noget for at få hvervet nye medlemmer, så frem til august måned, vil der blive
holdt ”åben dag” om lørdagen fra kl. 14-15. Her kan folk komme og prøve at spille/slå til en golfbold.
Vi vil sørge for den nødvendige bemanding. Hvilke datoer det drejer sig om vil komme snarest. I
sommerperioden er det vigtigt at få ”fat” i sommehusgæsterne, og her vil en ”flyer” blive uddelt
hvorpå den omtalte ”gratis golf” vil blive introduceret. Claus Rogert har lavet et oplæg, som han
arbejder videre med.
M.h.t. de passive medlemmer vil der tilgå dem en mail/brev, hvori de gøres bekendt med de nye
ændringer i vedtægterne.
”Spil-med-dag” skulle også gerne generere nye medlemmer. Tag en ven/nabo med.
”Long distance”- medlemskab tages op på næste møde, som vil have karakter af et forberedende
møde vedr. nye medlemsformer. (d. 22. juni). Her vil Steen prøve at finde medlemmer med adresse
udenfor Vestsjælland.

4. Status vedr. banedriften.
Vandingsanlægget er næsten fuldt funktionsdygtigt. Jamie kan forhåbentlig nu starte det hjemmefra.
Maskinerne fungerer ikke. Der er brug for en behovsvurdering, hvor mange har vi brug for og hvilket
fabrikat. Vores fairwayklippere står pt ofte stille, hvilket også gør sig gældende for vores
teestedsklipper. Der er stadig garanti på maskinerne, og Svenningsen må tilkaldes. Jamie vil prøve at
få maskiner på prøve fra hhv. John Deere samt Toro.
M.h.t. vores leasingaftale med Leasing Fyn, så vil kontrakten blive revurderet. Vi har ca. 3½ år tilbage
af den, så spørgsmålet er, om vi kan komme ud af den nu, og i givet fald hvad vil det koste.
Spørgsmålet er, hvad vi sætter i stedet for, kan vi skifte maskiner ud, og hvad er prisen. Der skal
snarest træffes en beslutning vedr. vores materiel. Det er et meget komplekst problem, men vi skal
have en funktionsdygtig maskinpark, så Jamie, Jes og Lars vil se på den akutte situation og derefter
komme med et oplæg.
Et punkt til vores næste møde vil også være salg af overskydende materiel. Her er vores
slibemaskine samt en trailer i spil.
Bemandingen er pt Jamie, Martin samt Anders Bagge og Stig Thestrup som medhjælpere, teesteds
og roughklippere. En ny mand, Troels på 32 år, som er her fra området, begynder d. 29. juni. Det
skulle gerne give den fornødne ”luft”, så alle opgaver kan nås. Morten, vores lærling, er i fuld
forståelse med Vilvorde, skolen, ude af kontrakten og er ikke at finde hos os mere.
De nye teestedsskilte skal placeres, og deres placering blive meget snart markeret, og d. 10. juni
bliver de sat op. Her er Claus Rogert primus motor.
M.h.t. greens, så bliver de snart gødet og vandet samt ”planeret. De vil blive hhv. klippet hver anden
dag og tromlet hver anden dag. Ting tager tid, men det går fremad!!
Der blev vendt mange ting vedr. banens design. Der blev snakket om en ”plejeplan” for banen.
Hvordan skal den se ud, hvordan og hvor skal der klippes. Måske munder det ud i en Masterplan for
banen, så den står ens år efter år. Derved skal vi ikke ustandselig stå i en forklaringssituation overfor
de mange brugere, som jo alle har en Greenkeeper indbygget i maven. En plan som kan fremlægges
ved kommende generalforsamling.

5. Udvalgene.
Begynderudvalg: Her vil vi prøve at introducere nogle andre spilleformer end Stableford. Det er også
et ønske fra vores gode og trofaste hjælpere, og det vil vi godt tilgodese. De er nemlig ret
uundværlige.
Matchudvalg: Røsnæs Open, her er der pt 11 tilmeldte hold, men flere er på vej, så det ser OK ud.
Oftest er folk længe om at tilmelde sig til de enkelte matcher, så det kan være svært at se interessen
før lige op til dagen.
Husudvalg: Der er varmt vand igen i omklædningsrummet for herrerne, så nu ”dufter” de godt igen.
Hækken ud mod Røsnæsvejen er ved at være for høj, giver farlige situationer, så hvis der kommer
folk nok og hjælper, vil den snarest blive klippet ind og ned. Der er dog pt tale om ”Tordenskjolds
soldater”, så der er lidt svært. Hvis ikke der er folk nok, så må et firma udefra stå for opgaven.
Juniorudvalg: Det kører OK, men også her kunne vi tænke os flere medlemmer. I uge 26 er der
Sommerskole.
Sponsorudvalg: Wessels Cup er der kommet sponsor på, Force. Vedr. Erhvervsklubben, så holdes der
netværksmøder, hvor bl.a. Steen fra Punkt 1 er med. Der arbejdes seriøst videre med den.
Inden d. 1. juli vil der komme en invitation ud til Sponsormatchen

6. Kommende arrangementer.
Røsnæs Open, d. 1-2. juli. Der mangler folk som hjælpere, frivillige til bl.a. til bemanding af
fadølsanlæg samt til baneservice. Nævnes lige i det kommende nyhedsbrev.
Herre-dame-dag, her er der ca. 50 tilmeldte.
Esbern Snares Match d. 22/7, match kl. 12, spisning kl. 18.30 og derefter dans. Steen laver et oplæg
hvori kuvertpris også indgår. Musikanlæg skulle være på plads, Max.

7. Evt.
”Golfspilleren i centrum”. Prisen for hele pakken er 5.200,- pr år. Vi tager det op næste gang, så det,
hvis vi vil være med, kan køre fra næste sæson. Det skal så også inkorporeres i vores budget.
Hjemmesiden, hvad mangler og hvad er ”tosset”. Siden er blevet mere overskuelig og det er et stort
plus. Køkkenet skal blot lige benævnes med rette navn Golfcafe Røsnæs, og så skal fritspilsaftaler
med hhv. Dragsholm og Trelleborg stå der.
Flere nyheder, gode historier, så vi synliggør, hvad vi foretager os. Vi skal opfordre vores medlemmer
til at komme med de gode historier, ture, sjove indfald o.lign.
Vores el-biler er OK nu. Ole Steen spørges om han vil stå for dem i sommerperioden, og Jamie om
han vil vintervedligeholde dem.

8. Næste møde.
Næste møde blev fremskudt til torsdag d. 22. juni kl. 18.00. Dvs at møde d. 29. juni sløjfes.

 

Ref.
HP