Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde d. 22. juni 2017

 

Til stede: Vini, Ole, Jes, Max, Steen, Lars, Thomas og HP

Afbud: Kim

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt, ingen yderligere punkter.

2. Opfølgning på sidste møde
Intet

3. Status på økonomien
Set over hele budgettet, så ser periodens resultat ganske fornuftigt ud. Vi er rimelig tæt på det
budgetterede. Største ”plus” er på banedriften.
Tilskud fra kommunen er indgået, er dog sat noget ned.
Der er stadig en mango vedr. Anders og Charlotte, som der skal søges en løsning på.

4. Opfølgning på medlemsmødet d. 14. juni
Lars orienterede om mødet. Det forløb godt, god debat, hvor der blev givet svar på alt, og det har
givet ro. Det var en god læring, som vi bør arbejde videre med og afholde tiere.
Banen står fint, dog mangler vi regn!!! Der er nu snart fuld styrke på staben. D. 29. juni kommer
Troels og så er der fuld bemanding. Morten og Stig kører semirough, men der er lidt omkring det,
som lige skal præciseres helt. Det tager Jamie en snak om. Der køres semirough og fairway 2 gange
ugentligt, og det koster brændstof. En god ting, er at ingen maskiner sår stille nu. Knivene på dem
bliver slebet snarest, især underknivene trænger. Jamie har muligvis fået den gamle John Deere i
gang igen, og det vil være et plus for såvel greenklipning som teestedsklipning.
Der er nu sat nye teestedsskilte op. De er meget flotte. Generelt er der nu ved at være godt humør
hos greenkeeperstaben, som nu består af flg.: Jamie, Martin, Mikkel, en littauer (kender ikke pt hans
navn!!), Troels, Stig, Morten og Anders.
Baneudvalgsmøde d. 21. juni. Der var en tur på banen, for-ni. Der blev talt om klippelinier, fjernelse
af knolden på hul 8 tæt ved green, lave vores bunkers mere spændende (et vinterprojekt). Alt det
skal senere implementeres i vores banedesign, en Masterplan for banen.
Roughklipning, den er OK, men mere afklip en forventet: 90 ton!!! Det giver en udgift på 66.000,-,
men også 3 dages arbejde. Måske klippet mere end nødvendigt, men også det vil vi få med i
Masterplanen. Firmaet, Solum, kommer måske også indover sprøjtning. De er i hvert fald vant til at
arbejde på og med golfbaner. Planen er 2 gange roughklipning, 3. uge i maj og så igen ca. 2½ måned
efter. På den lange bane skulle det give en tyndere rough og dermed mindre afklip.
Renden på hul 4 vil blive lavet, stenene op, grus i og græs såes. Det bliver så som en slags semirough.
Kanterne ved søerne får en klipperoughkant, dernæst pæle og sluttelig en semirough ud til fairway.
Vores bakker bliver klippet. Vores bunkers får skåret kanter og fjernet ukrudt. Greens klippes pt hver
anden dag, dog vil der blive klippet hver lørdag og søndag. De bliver også tromlet, men ikke så
hyppigt pt.
Der var en snak om hul 6 og 7 samt hul 13. Her drejer det sig om roughen under træerne. Der var lidt
uenighed, men et flertal ønskede at der skal klippes, så det vil ske snarest. Dog behøver vi en ny
havetraktor til dette, eller en reparation af vores nuværende. Måske leje, lease eller andet så der
kan klippes de pågældende steder.

5. Møde med ”boldopsamlergruppen”
De giver selv udtryk for, at det er en succes. Dog er opsamleren ikke helt OK, mangler lidt
reservedele. Antallet af bolde er nede, så der skal fyldes op. Der er opsamling mandag, onsdag og
fredag/lørdag.

6. Nyt fra udvalgene
Husudvalget: Der er klippet lidt ved søen ved puttegrreen, men generelt er der flot omkring vores
klubhus. Uhyre vigtigt at vi holder fast i ”frivillighedsprincippet” ,hvis vi skal have lavet ting til glæde
for os alle.
Begynderudvalget: Der er pt indmeldt 24 seniorer smat 3 juniorer
Sponsorudvalget: Her er man i gang med at forny de der er. Wessels Cup skulle være helt på plads,
Force er sponsor. Thomas har snart møde med Hans Søie vedr. opsætningen af erhvervsklubben.
Carlsberg sponsorat er indgået.
Juniorudvalget: Ingen sommercamp.
Frivillighedsudvalget: Der er nu hjælpere til Røsnæs Open, og møde med dem snarest.

7. Kommende arrangementer
Pink Cup d. 25. juni. Der er 68 tilmeldte. Ganske fint.
Røsnæs Open har pt 24 tilmeldte hold, også det er fint. Der skal laves en vagtplan, så baneservice
m.m. er helt på toppen. Lørdag aften er der planlagt en grillaften, hvilket vil blive mailet ud til alle de
tilmeldte, incl. Menu. Der skal meldes tilbage med en tilmelding til dette. Planen for weekenden er:
07.30 morgenmad, 08.30 briefing, 09.00 gunstart, ca. 14-14.30 frokost og 19.00 middag.
Esbern Snares Match d. 22. juli. Den er klar, skal blot slås op. Et ”festudvalg” skal nedsættes, og her
meldte Vini sig, flere må MEGET gerne komme med!!!
Juniorsommercamp: Denne er desværre aflyst. Der var kun 5 tilmeldte til trods for div. opslag på
skolerne.

8. Evt.
Vi laver ingen greenfeekampagne nu i lighed med andre klubber. Vi er for sent ude, men tager det
op til næste sæson.
Ingen nedsættelse af greenfee pga den stand banen har været i. Sker det igen, så vil vi nedsætte,
men ikke her og nu og ikke med tilbagevirkende kraft.
Vi vil lave en årskalender, årshjul eller hvad det nu skal hedde, hvor vi indarbejde ALT, hvad vi skal
foretage os af tiltag i løbet af en golfsæson. Vi er ofte for sent ude mht div. deadlines, og det er ikke
OK. Derfor denne kalender med eksakt angivelse af div deadlines, tiltag m.m. vigtig, så vi
fremadrettet er på forkant. Det gælder også i forhold til klubber-i-klubben, hvor vi oftest må indrette
os efter deres datoer, da de er hurtigt ude med deres arrangementer.
Abonnement på golfbil er fra 15. juli og resten af sæsonen 1250,- kr.
Ole Steen vil tjekke bilerne for strøm.
Vi har Åben Hus d. 24. juni, d. 8., 15. og 22. juli samt d. 5. august. Alle gange fra kl. 14-15.
Vini og HP hjælper til d. 8. juli, Vini d. 15. (HP må desværre melde fra, da der er Liniematch). I må
meget gerne melde jer som hjælpere, da vi selvfølgelig håber der kommer mange. Flyers er
lavet/trykt, så de må meget gerne uddeles til venner/bekendte/ i sommerhuse o. lign. Steder.
Udbred budskabet!!!

9. Næste møde
Næste møde er torsdag d. 3. august. Her vil vi bl.a. arbejde med en plan for resten af
sæsonen/efteråret. Vi tager hul på årskalenderen. Vi talte om, at vi sidst på året skulle tage en
lørdag/søndag i dagtimerne, hvor vi så arbejder intenst med kalenderen.

Planlagte møder for resten af året:
Torsdag d. 3. august
Torsdag d. 31. august
Torsdag d. 21. september
Torsdag d. 2. november
Tirsdag d. 12. december.

 

Ref.
HP