Referat af bestyrelsesmøde 21/2-2018

Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2018

Tilstede var: Kim Bjørn, Jes Clausen, Steen Thorsen, Ole Pedersen, Max Anthoni, Hans Peter Sørensen og Vini Lindhardt

Afbud fra: Erik Mortensen.

Thomas Andersen deltog i mødet.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Status for budget 2018
 3. Generalforsamlingen 13. marts 2018
 4. Kandidater til dirigentposten
 5. Emner til suppleantpost
 6. Formandens beretning
 7. Forslag fra medlemmerne
 8. Det praktisk omkring udsendelse af dagsorden
 9. Banedriften 2018
 10. Rekrutteringsindsatser 2018
 11. Pjece pg anden annoncering
 12. Arrangementer
 13. Nyt vedrørende sæsonstart.
 14. Eventuelt

 

Ad. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Ad. Pkt. 2. Status for budget 2018

Tages op på næste møde. Der er for lidt forbrug til dato til at vurdere budgetoverholdelsen.

Ad. Pkt. 3. Generalforsamlingen 13. marts 2018

Kandidater til dirigentposten – Vini arbejder videre.

Emner til suppleantpost – Max Anthoni og Kim Darre.

Formandens beretning – var udsendt og blev drøftet. Der er enkelte tal der skal rettes. De enkelte udvalgsformænd aflægger mundtlig beretning for deres områder.

Forslag fra medlemmerne – der er indkommet forslag til vedtægtsændring vedrørende mulighed for udmeldelse med kortere varsel ved sygdom. Forslaget kræver vedtægtsændring.

Dagsordenen, beretning og regnskab udsendes på mail den 25.2. Vini har stemmesedler med. Thomas sørger for medlemslister. Max sørger for øl/vand. Bestyrelsen mødes 18.30.

Regnskabet er godkendt af revisorerne og underskrevet af bestyrelsen. På generalforsamlingen fremlægges protokollat fra revisorerne vedrørende anbefaling om interne regnskabsprocedurer i forbindelse med administration i forbindelse med feriepenge og overskridelse af lønbudget til greenkeepere. Proceduren for fremlæggelse af protokollat er aftalt med revisorerne.

ad. Pkt. 4. Banedriften 2018

Plejeplan blev fremlagt. Bemandingen er på plads og forberedelserne til sæsonen er gået i gang.

Face-book og hjemmesiden vil blive brugt aktivt i forhold til at kommunikere om arbejdet med og på banen.

Forslag til indkøb til banedriften godkendt, under forudsætning af at det holdes inden for årets budget til banedrift.

Ad. Pkt. 5. Rekrutteringsindsatser 2018

Der er behov for en massiv indsats for såvel at fastholde som rekruttere medlemmer. Der skal annonceres for de arrangementer der afvikles. Pjece færdiggøres til generalforsamlingen og medlemmerne opfordres til at fordele til venner og familie. Kommunens storskærm vil blive benyttet. Vi deltager i Golfens dag og Spil med.

Der afholdes 11 Åbent Hus lørdage i maj-august – 13-15, hvor pro´en og medlemmer vil være til stede.

Fælles træning vil fortsætte. Der prøves med fællesspil lørdag eftermiddage. Mødetid 13-13.30 i maj, juni, juli og august. Særlig annoncering. Bl.a. rettet mod medlemmer der har spillet med til begynderdage i en periode.

Herre- og dameklubben opfordres til at markedsføre sig på begynderaftnerne.

Der udvikles sammen med køkkenet greenfeepakketilbud i sommerferien.

Der arbejdes på diverse ansøgninger om eksterne tilskud til etablering af juniorrum på 1. sal i klubhuset, indkøb af udstyr til udlån i startperiode samt renovering af herreomklædningsrummet.

Ad. Pkt. 6. Nyt vedrørende sæsonstart.

De to parkeringspladser i gården ved garagen vil fra sæsonstart blive disponeret af Golf Cafeen til nye siddepladser for gæster.

Ad. Pkt. 7. Eventuelt

Steen Thorsen deltager i temamøde forud for DGU’s repræsentantskabsmøde.

 

Næste bestyrelsesmøde – konstituerende møde i forlængelse af generalforsamlingen den 13. marts 2018, her fastlægges mødedato for næste ordinære møde.

For referatet

Vini Lindhardt