Referat af bestyrelsesmøde i Kalundborg Golfklub den 2. april 2019

 

Tilstede var: Kim Bjørn, Karin Holm, Lars Sloth, Morten Holmelin, Hans Peter Sørensen, Svend Gabe, Max Antoni og Vini Lindhardt(referent).

Dagsorden:

 

  1. Godkendelse af dagsorden

  2. Opfølgning på generalforsamlingen

  3. Status på økonomi 2019

  4. Sammensætning af udvalg

  5. Status fra udvalgsformændene

  6. Status på rekrutteringsarbejdet

  7. Status på regelundervisning, lokalregler m.v.

  8. Årsplan, bestyrelsesmøder, medlemsmøder m.v.

  9. Eventuelt

Referat:

 

Ad. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Ad. Pkt. 2. Opfølgning på generalforsamlingen

Det havde ikke været muligt på generalforsamlingen at få valgt 2. suppleanten til bestyrelsen. Bestyrelsen tager spørgsmålet om bestyrelsens størrelse op til drøftelse forud for næste generalforsamling.

Ad. Pkt. 3. Status på Økonomi 2019

Forbruget til 31. marts 2019 er kendetegnet ved periodeudsving. Forbruget blev taget til efterretning. Fortsat uændrede forventninger til årets resultat jfr. det godkendte budget.

Kvartalsregnskab udsendes med bemærkninger.

Ad. Pkt. 4. Sammensætning af udvalg

De på det konstituerede formænd for udvalgene fremsatte forslag til udvalgenes sammensætning. Bestyrelsen godkende følgende udvalgssammensætninger:

Baneudvalg:

Morten Holmelin er udpeget som formand. Samler 1 til 2 gange om året bestyrelsesmedlemmer der har kontakt til klubberne i klubben. Karin Holm (dameklubben), Morten Holmelin(herreklubben), Sven Gabe(Seniorklubben) og Lars Sloth(Begynderklubben).

Morten Holmelin har tillige kontakten til boldopsamlerholdet.

Matchudvalget:

Lars Sloth er udpeget til formand. Øvrige medlemmer er Max Anthoni, Thomas Andersen og Steen Thorsen.

Begynderudvalg:

Hans Peter Sørensen og Lars Sloth er udpeget som ansvarlige for begynderudvalget. Arbejder sammen med hjælpergruppen.

Juniorudvalget:

Vini Lindhardt er bestyrelsens kontaktperson. Medlemmer af udvalget. Sanne Brandys, Morten Holmelin, Tom Hertz Magnussen, Martin, John Hansen og Thomas Andersen.

Husudvalget:

Sven Gabe er udpeget som formand. Medlemmer af udvalget er Claus Roger og Ole Pedersen.

Cafeudvalget:

Formand for udvalget er udpeget Vini Lindhardt. Medlemmer af udvalget er Marianne Bojko og medlemmer udpeget af ”klubberne i klubben”.

Sponsorudvalg:

Kim Bjørn er udpeget som formand. Øvrige medlemmer er Ole Steen Nielsen, Niels Bonde, Jørgen Joassiasen og Thomas Andersen.

Regeludvalg:

Vini Lindhardt er bestyrelsens kontaktperson. Øvrige medlemmer Thomas Andersen, Jesper Bentsen og Claus Rogert.

Ad. Pkt. 5. Status fra udvalgsformændene

Intet nyt.

Ad. Pkt. 6. Status på rekrutteringsarbejdet

Arbejdet er godt i gang, men der mangler frivillige. Der laves opslag på Facebook og det nævnes ved diverse åbninger, herunder Åbningsmatchen den 7.4.

Der holdes Styregruppemøde den 7.4. efter Åbningsmatchen. (Styregruppen er bestyrelsen jfr. tidligere beslutning), hvor der generelt følges op på arbejdet.

Der er i arbejdet spurgt til familiemedlemskaber. Bestyrelsen var enige om at vi med prøvemedlemskaber samt at juniorer ikke betaler det første halveår er dækket ind. Så ikke nyt familiemedlemskab.

Ad. Pkt. 7. Status på regelundervisning, lokalregler m.v.

Diverse aktiviteter er planlagt efter planen. Klubber og andre kan stadig rekvirere undervisning.

Bestyrelsen havde modtaget forslag om udvidelse af lokalregler i forhold til drop på fairway ved bold out of bounds eller mistet. Bestyrelsen ønskede ikke at udvide med en sådan lokalregel. Henviste i øvrigt til drøftelse af forslag i regeludvalg.

Ad. Pkt. 8. Årsplan, bestyrelsesmøder, medlemsmøder m.v.

Bestyrelsesmøder i 2019 – 2.5.,13.6., 1.8., 29.8., 3.10., 7.11., og 5.12. Alle bestyrelsesmøder er kl. 19.00 i klubhuset.

Medlemsmøde den 12.11. i klubhuset.

Ad. Pkt. 9. Eventuelt

Der var enighed om at få skilt op på teestedet til hul 10 – at der ikke må slås ud før kl. 12 og at der ikke må slås ud hvis der er spillere på ved ned af hul 9.

Nøglebrikker til bagrum er ved at slippe op. Der kan ikke skaffes nye. Der skrives ud til medlemmer der er stoppet m.fl. om at få brikker retur.

Klubben er blevet kontaktet om flagring ved tidligere medlems begravelse. Der var enighed om at klubben alen vil flagre når æresmedlemmer er afgået ved døden.

Der skal findes en ny form for oversigter over klubmestre, hole in one, æresmedlemmer m.v. tages op på kommende bestyrelsesmøde.

Der opsættes kæde med lås på øverste del af parkeringspladsen for at undgå uhensigtsmæssig trafik og besøg aften/nat.