Referat af bestyrelsesmøde i Kalundborg Golfklub den 13. junJ 2019

Tilstede var: Kim Bjørn(fra punkt 3), Karin Holm, Lars Sloth, Morten Holmelin, Hans Peter Sørensen, Svend Gabe, Max Antoni, Thomas Andersen og Vini Lindhardt(referent).

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Status på økonomi ultimo maj 2019
3. Nyt fra udvalgene
4. Status på rekrutteringsarbejdet
5. Status for projekt vedrørende indspilsområde
6. Røsnæs Open
7. Returmoms.
8. Eventuelt

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Ad. 2. Status på økonomi ultimo maj 2019
Resultatet frem til 31. maj er positivt i forhold til budgettet. Mindre forbrug i forhold til banedriften og bedre indtægter. Vi afventer halvårsregnskabet, der giver et mere præcist billede at årets økonomi.

Der kan konstateres merforbrug til klubhuset. Bla. til Dansk Brandteknik, og renovation af toiletter/herreomklædning, udskiftning af lamper m.v. Mange småbeløb. Vi skal budgettere klubhuset mere retvisende fra 2019.

Ad. Pkt. 3. Nyt fra udvalgene
Banen
Der har været problemer med væksten i Greens. Der gøres forskellige forsøg bl.a. er greens eftersået 2 gange, så det forventes at der kommer spiring de berørte steder.. Ellers ikke særlige opmærksomhedspunkter.
Der efterlyses vejviser fra hul 2 til hul 3 og fra hul 13 til hul 14. Morten går videre med dette til Jesper.
Aftale vedrørende donation af pumpe fra Novo er nu klar til underskrift.
Matchudvalg
Pink Cup den 22.6. Det står dameklubben for.
Røsnæs Open – der er brug for frivillige. Mandag den 17.6. er der planlægningsmøde. Der er pt 18 hold. Forventer vi når 20 hold.
Hulspils klubmesterskab i gang. Enkelte har fået udsættelse i forhold til frist for første runde. Positive tilbagemeldinger.
Begynderudvalget
Pt 14 prøvemedlemmer i gang. 2 har sagt ja til at fortsætte. Ser positivt ud. Der er indført mentorordning. Skulle nogen stoppe afdækkes årsager til brug for efterfølgende rekruttering. Efter sommerferien blandede spilfordelers.
I forhold til budgettet mangler vi 11 prøvemedlemmer og 4 medlemmer.
HP har udarbejdet undervisningsmateriale. Evt. Regelaftner senere i sæsonen. Tages op på næste bestyrelsesmøde.
Juniorer
Åbent hus for familier/juniorer – desværre få fremmødte og ringe effekt af arrangementet.
Fint Besøg af skoleklasser – får pjece Sommergolf med.
7 juniorer og 2 voksne fra klubben deltager i Sveriges tur.
Klubhuset
Huset bliver malet i weekenden. Få frivillige har meldt sig som deltagere.
Sven har sammen med Ole holdt møde med kommunen om procedurer ved vedligeholdelse m.v. Har anmodet om Werth kan gennemgå el-tavle. Afventer svar. Rykker igen. Der er pt strøm nok til huset.
Terrassen trænger til højtryksrens. Tages i den kommende tid.
Herreomklædningen er nu helt færdig.
Sponsorudvalg
Der mangler at blive afsat to flag og 3 små sponsor på scorekort. Thomas og udvalg arbejder videre.

Ad. Pkt. 4. Status på rekrutteringsarbejdet
Største succes har været Golfens dag. Ellers ringe tilslutning. Næste Åbenthus 6.7. Klubben deltager i kommunens Bevægelsesdag i september.
Der er mest succes med rekruttering når medlemmer eller tidligere medlemmer tager venner/bekendte med i klubben.
Evaluering af rekrutteringsindsatsen sammen med Michael Jürgensen/DGU – den 11. juli kl. 19.00. Bestyrelsen deltager i muligt omfang.
Vi deltager i Spilmed dagen den 18.8. Vini og Max medvirker.

Ad. Pkt. 5. Status på projekt vedrørende indspilsområde
Der søges udsættelse hos DIF. Vini kontakter kommunen om tidsperspektiv. Thomas kontakter DIF.
Thomas skrive i næste nyt fra kontoret om status for arbejdet.

Ad. Pkt. 6. Røsnæs Open
Se pkt. 3.

Ad. Pkt. 7. Returmoms – medlemsdonationer
Der udarbejder opslag om ønsker til projekter medlemssponsorater kan bruges til. Vini udarbejder forslag der rundsendes.
Karin udarbejder oplæg om det tekniske.

Ad. Pkt. 8. Eventuelt
Greenfee i weekenden – problemer med betaling fra udenlandske gæster. Thomas rundsender liste over hvor der mangler bemanding fredag og weekends i juli.

Der etableres bedre instruktion ved betalingsautomat om mobilpay samt instruktion om afhentning af nøgler til biler.

Vini drøfter henvendelse vedrørende cafeen med Marianne.

Der blev stillet spørgsmål til forsikringer på køretøjer på gården. Hvordan står vi ved selvforvoldt skade. Kim følger op og giver Jesper og Morten svar.

Opmærksomheden blev henledt på omtale på Facebook. Vi skal blive aktive med klubbens aktiviteter på facebook. Flere har brug for en teknisk opkvalificering. Tages løbende.

Honorering for frivilligt arbejde blev drøftet. Der var enighed i bestyrelsen om at vi ikke begynder på dette, uagtet at mange gør et meget stort arbejde for klubben.

Næste bestyrelsesmøde – 1. august 2019 kl. 19.00 i klubhuset