KÆRE MEDLEMMER AF KALUNDBORG GOLFKLUB


2019 nærmer sig sin afslutning og vi vil gerne fra Bestyrelsens side benytte lejligheden til at orientere om enkelte aktiviteter i efteråret, samt hvad der kommer til at ske i den nærmeste tid.
Endelig er der afslutningsvis en særlig orientering om skadedyr i bagrummet.

Anlæg af cykelsti


Efterårsmånederne har meget synligt været præget af Kalundborg Kommunes anlæg af cykelsti langs hul 9. Fra klubbens side er der lagt megen arbejdskraft i at samarbejde med kommunen, herunder bistå med at stille faciliteter til rådighed for entreprenører, rådgivning i forhold til vores eksisterende anlæg og justeringer på banen.
Dameteestedet på hul 9 flyttes over foran herreteestedet på samme hul, da linjeføringen af cykelstien løber ind over eksisterende dameteested. Kalundborg Kommune finansierer golfklubbens udgifter ved denne flytning.
Vores chefgreenkeeper Jesper har gjort en meget stor indsats for at anlægget bliver bedst muligt under de givne omstændigheder for golfklubben. Stort TAK til Jesper herfor.
Primo december mente kommunen, at de ville være færdige med anlægget af cykelsti på hul 9 inden sæsonstart. Selvfølgelig med forbehold for vejret.
Anlægget bag den sidste del af hul 8 på begyndes først til foråret. Det skulle kunne ske uden gene for spillet på hul 8.

Medlemsmøde i november


For anden gang afholdt vi medlemsmøde i november. I alt 21 medlemmer deltog i medlemsmødet incl. bestyrelsen.
Der var to hovedpunkter på dagsordenen for mødet. Det første var, hvordan vi rekrutterer nye medlemmer til Kalundborg Golfklub i 2020.
Konsulent fra DGU Michael Jürgensen, der har deltaget i klubbens rekrutteringsarbejde i 2019 gav sin vurdering af medlemsudviklingen i Kalundborg Golfklub, samt hvilke muligheder vi har for at rekruttere nye medlemmer m.v. i 2020.

Gennemsnitsalderen for medlemmerne i Kalundborg Golfklub er forholdsvis høj, også højere end i gennemsnittet for landets golfklubber. Inden for en kortere årrække må vi forvente et drastisk fald i medlemstallet, hvis vi ikke er i stand til at vende udviklingen og rekruttere nye medlemmer, gerne juniorer, unge og seniorer i aldersgruppen 30 til 50.

Resultatet af rekrutteringsarbejdet i 2019 kunne have været bedre. De klubber der i 2019 er lykkedes med at rekruttere nye medlemmer, eksempelvis Trelleborg, har typisk nedsat et Rekrutteringsudvalg, med frivillige fra klubben, der alene har beskæftiget sig med at tilrettelægge og afvikle rekrutteringsaktiviteter. Fra DGU’s side er det anbefalingen til os at gøre tilsvarende.

Vi vil derfor opfordre alle, der kunne være interesseret i at deltage i et sådant arbejde, kontakte Thomas eller medlemmer af bestyrelsen. Vi vender tilbage efter nytår med yderligere opfordringer til at deltage i dette arbejde.

Andet hovedpunkt på medlemsmødet var budget 2020. Formålet med punktet var, som tidligere efterspurgt, at give medlemmerne mulighed for at komme med input til budgettet inden bestyrelsen fremlægger det endelige budget for generalforsamlingen i marts.
Karin Holm orienterede om forventningerne til regnskab 2019 samt skitse til budget 2020. Der lægges ikke op til væsentlige ændringer i forhold til hverken indtægter eller udgifter. Der lægges som tidligere op til et mindre overskud på driften.
Drøftelsen vedrørende det kommende budget handlede primært om mulighederne for via nye medlemsformer, at rekruttere yderligere medlemsindtægter. Ellers gav bestyrelsens budgetoplæg ikke anledning til bemærkninger.

Godkendelse til at søge momsrefusion


Kalundborg Golfklub modtog den 10. december 2019 meddelelse om at Skattestyrelsen har godkendt at Kalundborg Golfklub efter Ligningslovens § 8 A fra 1. januar 2019 kan søge om momsrefusion. Ansøgning for 2019 skal sendes til SKAT senest den 1. juli 2020. Omfanget af momsrefusionen kendes ca. 1 oktober 2020.
TAK til de 120 medlemmer, der ved deres gaver til klubben har muliggjort at vi kan komme i betragtning til momsrefusion.

Aftaler om fritspil


Der er for sæson 2020 indgået fritspilaftaler med Dragsholm Golfklub og Trelleborg Golfklub.
Aftalerne gælder for perioden 1. april til 31. oktober 2020.
Generalforsamling 2020
Den kommende generalforsamling i klubben vil blive afholdt den 17. marts 2020 kl. 19.00.

Skadedyr i bagrummet


Inden for kortere tid har flere medlemmer, der har deres bags stående i bagrummet konstateret skader forårsaget af gnavende dyr. Huller med en diameter på 3 til 5 centimeter og i flere tilfælde er der fundet rester at stanniol eller andet der har været i forbindelse med noget spiseligt.
Noget kunne tyde på mår eller tilsvarende, da der hverken er efterladenskaber fra mus eller rotter.
Vi arbejder på højtryk på at få afdækket, hvordan vi kan få bekæmpet, hvad det måtte være af dyr.
Indtil dette er sket vil vi anbefale, at I sikrer at der ikke er spor af spiseligt i jeres bags, midlertidigt tager jeres udstyr med hjem.
Samtidig hermed undersøges i hvilken udstrækning klubbens forsikringer dækker de opståede skader.
I vil blive orienteret via mail, når vi har en løsning på problemet.

Afslutningsvis, tak til alle for et godt golfår 2019, tak til de mange frivillige og
medarbejdere, der har skabt nogle fantastiske rammer for alle medlemmer og gæster og
glædelig jul og et godt nytår til alle medlemmer.


På bestyrelsens vegne
Vini Lindhardt