Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde den 31.10. 2017.

Til stede var: Kim Bjørn, Jes Clausen, Steen Thomsen, Max Antoni, Ole Pedersen,
Hans Peter Sørensen, Erik Mortensen, Thomas Andersen og Vini Lindhardt.

Ad. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Ad. Pkt. 2. Budgetrapportering
Budgetrapporteringen ultimo oktober blev gennemgået. Der forventes samlet et
positivt resultat på ca. 150.000 kr. for 2017.

Ad. Pkt. 3. Budgetproces 2018-2020
Der holdes bestyrelsesmøde den 13.12.2017 hvor forslag til budget 2018 samt
budgetoverslag 2018-2020 behandles. Jes udarbejder på baggrund af drøftelser på
tidligere budgetseminar flere alternative modeller for budget 2018. I forhold til
indtægter er udgangspunktet en forsigtig budgettering. Banedriften med få
ændringer.

Ad. Pkt. 4. Banedriften – status
Greenkeeper Martin gav indledningsvis en status for arbejdet i de kommende
vintermåneder. Vinterbanen åbnes 1.12.2017. Greens kan lukkes før. For-ni kan
lukkes hvis vejret betinger det. Vandingsanlægget tømmes for vand ved ekstern
teknisk bistand. Greens sprøjtes ved ekstern bistand, da ingen af medarbejderne har
sprøjtecertifikat.

Ad. Pkt. 5. Stillingsopslag – Chefgreenkeeper
Der tages udgangspunkt i tidligere udarbejdede opslag. Ansøgningsfrist og samtaler i
december. Kim, Thomas og Vini deltager i samtalerne og beslutter ansættelse.

Ad. Pkt. 6. Indtræden i ledig bestyrelsespost
Max Antoni indtrådte, for resten af sæsonen i bestyrelsen. Der er hermed en ledig
suppleant post.

Ad. Pkt. 7. Generalforsamling 2018Generalforsamlingen afholdes den 13. marts 2018. Max undersøger muligheden for at
vi kan være på Skolen på Herredsåsen.

Ad. Pkt. 8. Eventuelt
Fra 1.11. nedsættes greenfee, som tidligere år til 100. kr.
Vini følger op på fritspilsaftale med Trelleborg og Ole med Dragsholm.
Nanna gør rent i klubhus en gang om ugen frem til sæsonstart.

Næste møde onsdag den 13. december 2017 kl. 18.00 i klubhuset.