Lokalregler:

 1. Banemarkeringer

Hvide markeringer:                         Out of bounds

Røde/Gule markeringer:                  Strafområder

Blå markeringer:                             Areal under reparation

Grøn top:                                        Område med spilleforbud

Markeringer kan være pæle, plader eller malede linjer.

 1. Under spil af hul 14 er hul 17 out of bounds, som angivet af hvide pæle. Disse hvide pæle er grænsemarkeringer ved spil af hul 14. Ved spil af alle andre huller er de ikke-flytbare forhindringer med lempelse efter Regel 16.1.
 2. Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på hul 13, må spilleren, i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter en af de 3 lempelsesmuligheder for et strafområde i Regel 17.1d, eller ved at droppe en bold i droppezonen (det klippede område markeret med DZ foran rød tee).
  Når det skal afgøres, om den provisoriske bold bliver bolden i spil som normalt efter Regel 18.3:

  1. hvis den oprindelige bold findes uden for strafområdet, skal der fortsættes med denne
  2. hvis den oprindelige bold findes i strafområdet inden for 3 minutter – så kan spilleren vælge enten at spille den oprindelige bold, som den ligger, eller fortsætte med den provisoriske bold.
  3. hvis den oprindelige bold ikke findes inden for 3 minutter, eller det er blevet en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområdet – så skal spilleren fortsætte med den provisoriske.
 3. Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er i strafområdet på hul 13, må spilleren tage lempelse med ét strafslag enten efter Regel 17.1, eller ved at droppe en bold i droppezonen. Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel 14.3.
 4. Alle gule, røde og blå markeringer på banen og alle malede sten, som angiver afstande, behandles som ikke-flytbare forhindringer. Lempelse uden straf efter Regel 16.1.

Straf for overtrædelse af lokalregel: Den generelle straf.

 1. Drop bold på fairway ved bold Out of Bounds eller mistet
  Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 (se opslag i klub/hjemmeside) droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. (“Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.)

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med denne lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

Godkendt af DGU oktober 2023

Ordensregler:
1. Banen er anlagt på offentligt område. Der skal tages hensyn til publikum.
2. Der må ikke hentes bolde på nabo- ejendommene.
3. Ved spil af hul 13: Slå ud/ Gå frem på bakken/ Lad næste hold slå ud/ Spil videre.

Local Rules – Kalundborg Golf Course- Kalundborg Golf Course:

 1. Lane markings

White markings: Out of bounds

Red markings: Penalty areas

Blue markings: Area under repair

Green or black marking on blue markings: Area under repair with gaming ban

Markings can be poles, slabs of plastic or painted lines.

 1. Out of bounds between hole 14 and 17

During play of hole 14, hole 17 is out of bounds, as indicated by white poles. These white poles are boundary markings at the play of hole 14. When playing all other holes, they are non-movable obstacles with relaxation according to Rule 16.1.

 1. Provisional ball – hole 13

If a player does not know if the ball is in the penalty area on hole 13, contrary to Rule 18.3a, the player may play a provisional ball after one of the 3 relief options for a penalty area in Rule 17.1d, or by dropping a ball in the drop zone (the clipped area marked with DZ in front of the red tee).

In determining whether the provisional ball will be in play as normal in accordance with Rule 18.3:

 1. If the original ball is found outside the penalty area will be the ball in play.
 2. If the original ball is found in the penalty area within 3 minutes – then the player can choose to either play the original ball as it lies or continue with the provisional ball.
 3. If the original ball is not found within 3 minutes, or it has become a fact or almost certain that it is in the penalty area – then the player must continue with the provisional ball.

 1. Bal in penalty area hole 13 – Rule 17.1. or drop zone

If it is a fact or almost certainly a fact that a ball is in the penalty area on hole 13, the player may take relief with one penalty stroke either under Rule 17.1, or by dropping a ball into the drop zone. The drop zone is a relaxation area according to Rule 14.3.

 1. Non-movable obstacles

All red and blue markings on the course and all painted stones indicating distances shall be treated as non-movable obstacles. Relief without penalty under Rule 16.1.

Penalty for violation of local rule: The general penalty.

 1. Ball Out of Bounds or lost – drop on fairway

When a ball is out of bounds or lost, the player with 2 penalty strokes according to Standard Local Rule E-5 (see notice in the club/website) may drop a ball up to two club lengths inside the fairway of the hole, no closer to the hole than where the ball crossed the OB boundary or is deemed to be lost. (“Fairway” is grass in the general area, cut to fairway height or lower, including the hole’s tee areas.)

Penalty for playing a ball from the wrong place in violation of this Local Rule: General Penalty under Rule 14.7a.

Approved by DGU October 2023

Rules of order:

 1. The golf course is on public land. The players must consider the audience.
 2. Balls may not be collected from neighboring properties.
 3. When playing hole 13: Tee-off/ Go forward on the hill/ Let the next team tee-off/ Play on.