konstituerende bestyrelsesmøde den 13. marts 2018

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 13. marts 2018
Tilstede var: Kim Bjørn, Steen Thorsen, Karin Holm, Max Anthoni, Hans Peter Sørensen, Svend Gabe, Lars Slot, Morten Holmelin og Vini Lindhardt
Thomas Andersen deltog i mødet.
Forslag til dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Konstituering af bestyrelsen
3. Næste bestyrelsesmøde
4. Punkter på dagsorden for næste møde
5. Eventuelt
Referat
Ad. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Ad. Pkt. 2. Konstituering af bestyrelsen
Formand – Vini Lindhardt
Næstformand – Kim Bjørn
Kasserer – Karin Holm
Baneudvalgsformand – Morten Holmelin
Sekretær – Hans Peter Sørensen
Formand for Begynderudvalget – Hans Peter Sørensen
Formand for Juniorudvalget – Vini Lindhardt
Kontakt til forpagter – Kim Bjørn
Husudvalg – indtil videre ubesat
Sponsorudvalg – indtil videre ubesat
Formand for Matchudvalg – Steen Thorsen, medlemmer Lars Sloth, Max Antoni
Til næste udvalg har formændene ansvaret for at komme med forslag til medlemmer af udvalgene blandt bestyrelsens medlemmer, suppleanterne og andre.
Særligt til de nye – kom gerne med forslag til nye vinkler på organisering af vores opgaver.
Ad. Pkt. 3 Næste bestyrelsesmøde
25. marts kl. 15.00 i klubhuset.
Vini udarbejder dagsorden – alle er velkomne til at komme med forslag til punkter.
Ad. Pkt. 4. Punkter til dagsorden på næste møde
• Rullende halvårs mødeplan
Ad. Pkt. 5. Eventuelt
Referatet fra det konstituerende bestyrelsesmøde kommer med i Nyhedsbrev som Thomas sender ud torsdag den 15.3.
For referatet
Vini Lindhardt