Vedtægter for Dameklubben under Kalundborg Golfklub.

  • 1 Dameklubbens formål er at spille golf under hyggelige og venskabelige former og dermed fremme det sociale samvær blandt medlemmerne.
  • 2 Klubben har spilledag mandag med gunstart og tee-tider jf. matchprogram. Der kan spilles 9 og 18 huller.
    Derudover arrangeres matcher med venskabsklubber og evt. ture ud af huset. I visse af Dameklubbens specielle matcher på hjemmebane kan damer, som ikke er medlemmer af Dameklubben, deltage mod betaling af match- og evt. greenfee.
  • 3 Medlemskab. Alle damer i Kalundborg Golfklub, som er fyldt 18 år og har handicap 50 eller derunder, kan være medlem.
  • 4 Bestyrelsen består af 6 medlemmer og en suppleant. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig på sit første møde. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Suppleanten har ikke stemmeret. Bestyrelsesmedlemmer og revisor vælges for en toårig periode og kan kun sidde i tre perioder. Suppleanten og revisor suppleant er på valg hvert år.
  • 5 Økonomi. Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling og skal hovedsagelig anvendes til matchpræmier. Klubben skal ikke opsamle væsentlig formue. Tegningsberettiget i forhold til banken er kassereren. Regnskabsåret går fra d. 1. januar til 31. december
  • 6 Generalforsamlingen. Denne er Dameklubbens højeste myndighed. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer blandt de fremmødte. Ordinær generalforsamling afholdes efter regnskabsåret i marts måned og indkaldes pr. mail senest 14 dage før. Forslag til generalforsamlingens dagsorden skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Kun indkomne forslag kan behandles på generalforsamlingen. Indkomne forslag opslås før generalforsamling.

Dagsorden:

Pkt. 1 Valg af dirigent
Pkt. 2 Formandens beretning
Pkt. 3 Regnskab
Pkt. 4 Fastsættelse af kontingent
Pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen
Pkt. 6 Indkomne forslag fra medlemmer
Pkt. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Pkt. 8 Valg af revisor og revisorsuppleant
Pkt. 9 Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller mindst 30% af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 7 dages varsel.

  • 7 Ved foreningens ophør overgår en eventuel formue til juniorarbejdet i Kalundborg Golfklub.

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 11.03.2024