Referat Dameklubbens generalforsamling Lørdag den 15. oktober 2022

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent. Bettina Melin blev valgt.
 2. Formandens beretning. Blev godkendt.
 3. Aflæggelse af regnskab. Blev godkendt.
 4. Fastsættelse af kontingent. Der blev vedtaget en kontingentstigning fra 300 kr. pr. sæson til 350 kr.
 5. Forslag fra bestyrelsen

  Vedtægtsændring:
  Nuværende:
  §4 Bestyrelsen består af 6 medlemmer og en suppleant. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig på sit første møde. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Suppleanten har ikke stemmeret. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode og kan kun sidde i tre perioder. Suppleanten er på valg hvert år.
  §5 Økonomi. Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling og skal hovedsagelig anvendes til matchpræmier. Klubben skal ikke opsamle væsentlig formue. Tegningsberettiget i forhold til banken er kassereren.
  §6 Generalforsamlingen. Denne er Dameklubbens højeste myndighed. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer blandt de fremmødte.
  Ordinær generalforsamling afholdes normalt primo oktober og indkaldes pr. mail senest 14 dage før.

  Ændret til:
  §4 Bestyrelsen består af 6 medlemmer og en suppleant. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig på sit første møde. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Suppleanten har ikke stemmeret. Bestyrelsesmedlemmer og

page1image5769872 page1image5770080 page1image5770288

revisor vælges for en toårig periode og kan kun sidde i tre perioder. Suppleanten og revisor suppleant er på valg hvert år.
§5 Økonomi. Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling og skal hovedsagelig anvendes til matchpræmier. Klubben skal ikke opsamle væsentlig formue. Tegningsberettiget i forhold til banken er kassereren.

Regnskabsåret går fra d. 1. januar til 31. december

§6 Generalforsamlingen. Denne er Dameklubbens højeste myndighed. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer blandt de fremmødte.
Ordinær generalforsamling afholdes efter regnskabsåret i marts måned og indkaldes pr. mail senest 14 dage før.

Vedtægtsændringerne blev vedtaget.

Dertil skal siges at det næste regnskabsår vil gå fra d. 1/10-2022 til 31/12-2023 og næste generalforsamling vil blive afholdt i marts 2024.

 1. Indkomne forslag fra medlemmer Ingen forslag modtaget.
 2. Valgafbestyrelsesmedlemmer På valg:
 • ●  Eva Nielsen modtog genvalg
 • ●  Birthe Ø. Pedersen modtog genvalg
 • ●  Ann Bille modtog genvalg
 • ●  Karina Sommer modtog genvalg

  Valg suppleant:

  Jeanet blev valgt

 1. Valg af revisor: Bettina Melin blev valgt

  Valg af revisor suppleant: Tove Larsen blev valgt

 2. Eventuelt
  • Der blev snakket om der kunne holdes en julematch.
  • Det blev forslået at nu når generalforsamlingen fremover skal

   holdes i marts måned ville det være fint med en match samtidigt med.

 • Der blev snakket om hvordan vi evt kan få flere medlemmer. Kom og deltag i kaninklubben for at få flere med i dameklubben.
  Vær opmærksom på at de første gange der kommer nye i dameklubben at de kommer til at gå med nogen fra bestyrelsen
 • Det er hyggeligt i begynder gruppen og senior klubben, men det er det jo også i dameklubben. Måske navnet afskrækker nogen blev der snakket om. Måske der kunne være et tillægsnavn til dameklubben – tøseklubben
 • Der blev snakket hvor lang tid en runde skal tage, hvilket kan stresse. Dette skal vi også tage med når vi får nye medlemmer
 • Det blev vendt om der skulle være mulighed for selv at vælge hvem man spiller sammen med om mandagen. Dette var der ikke stemning for. Det er fint med lodtrækningen.